Anasayfa Kurumsal Federasyon Azerbaycan Komisyonlar Galeri Derneklerimiz Linkler ?leti?im
Tüzüğümüz

 

AZERBAYCAN DERNEKLERİ FEDERASYONU

TÜZÜĞÜ

MADDE 1) FEDERASYONUN ADI, YERLEŞİM YERİ VE MERKEZİ

a) FEDERASYONUN ADI : AZERBAYCAN DERNEKLERİ FEDERASYONU’dur.

b)KISA ADI:                     TADEF’dir              

c) YERLEŞİM YERİ        : 

d) MERKEZİ                            : KOCAELİ'dir.

 

MADDE 2)  FEDERASYONUN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

A) FEDERASYONUN AMACI:

 

1) Azerbaycan Türkleriyle Azerbaycan’dan göçerek başta Türkiye olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerine yerleşen Azerbaycan Türklerinin sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi, eğitim, öğretim vs. meseleleri bu Federasyonun çalışma alanını oluşturur.

2) Federasyon, göçmen olarak veya diğer nedenlerle Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türklerinin Türkiye’deki Türk toplumu ile daha iyi ve daha kapsamlı diyalog kurmalarına, Türkiye’deki sosyal hayata adaptasyonlarına, varsa çalışma, barınma, eğitim, vatandaşlık vs. sorunlarının çözümlenmesine, ayrıca kendi aralarındaki dayanışmanın artırılmasına yardımcı olmaya çalışır.

3) Federasyon, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi vs. ilişkilerin geliştirilmesine çalışır.

4) Federasyon, Azerbaycan'daki Türkler arasında var olan Türkiye hakkındaki olumlu duygu ve düşüncelerin daha da artmasına ve aynı zamanda, Türkiye’de yaşayan Türkler arasında Azerbaycan'a karşı var olan sempatinin de artırılmasına gayret eder.

5) Federasyon; eğitim, çalışma, seyahat gibi geçici nedenlerle Türkiye’ye gelen Azerbaycan Türklerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmalarına, ülkemizde kaldıkları sürede, konularıyla ilgili karşılaştıkları sorunların halledilmesine yardımcı olmaya çalışır.

6) Federasyon, başta Dağlık Karabağ olmak üzere, Azerbaycan’ın işgal altında bulunan topraklarında işgalci devletler tarafından Azerbaycan halkına yapılan haksızlıkları gündeme getirmek ve işgal altındaki bu topraklardan, evlerini terk etmeye zorlanarak göçmen durumuna düşmüş bulunan Azerbaycan Türklerinin, gerek Türkiye'de, gerekse uluslararası platformlarda sorunlarını dile getirmek ve Azerbaycan lehine kamuoyu oluşturmak için çalışır.

7) Federasyon, bilgi ve teknolojiyi kullanarak, Azerbaycan kültürünü, gelenek, görenek ve törelerini yaşatıp geliştirerek gelecek nesillere aktarmaya çalışır.

8) Federasyon, üye derneklerin sorunlarının çözümüne yardımcı olmaya, yetkili makamlar nezdinde onları temsilen girişimde bulunmaya ve üye dernekler arasında koordinasyonu sağlamaya çalışır.

 

B) FEDERASYONUN AMACINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI:

 

1) Federasyon, kuruluş maksadına uygun olarak Azerbaycan'ın her yönden tanıtımı için gerekli olan bildiri, bülten, broşür, dergi, gazete ve kitap yayımlayabilir, film, kaset, CD gibi tanıtım araçları yaptırabilir veya bu tür araçların yapımına destek olabilir. Sinevizyon, makrovizyon gibi görsel etkinlikler, panel, seminer, açık oturum, konferans gibi kültür etkinlikleri düzenleyebilir, bu tür etkinliklere katılabilir, katkı sağlayabilir. Gerektiği zaman amaçlarını gerçekleştirebilmek için her türlü yazılı araçları oluşturabilir ve kullanabilir.

2) Federasyon, ilgi alanını oluşturan Azerbaycan'ın tarihi, kültürel, folklorik, sosyolojik vb. özelliklerinin tanıtımıyla ilgili toplantılar yapabilir, basın yayın faaliyetlerinde bulunabilir, sergi, kermes, konser, defile gibi kültürel ve sportif çalışmalar düzenleyebilir.

3) Federasyon, amacına uygun konularda gerektiği zaman yasal çerçevede açık hava toplantıları ve mitingler düzenleyebilir, benzer amaçlı kuruluşlar tarafından yapılan organizasyonlara katılabilir.

4) Federasyon, ilgi alanına giren konularda bilimsel toplantılar düzenleyebilir. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen toplantılara katılabilir, her çeşit bilimsel araştırma yaptırabilir, yapılanlara destek sağlayabilir. Bu konularla ilgili kitaplık, bilgi bankası ve kültür merkezleri oluşturabilir, mümkün olduğu takdirde araştırma enstitüleri kurabilir veya kurulmasına yardımcı olabilir.

5) Federasyon, Azerbaycanlı öğrencilerin kalabileceği yurtlar yaptırabilir, sağlık kurumları kurabilir. Bu öğrencilerin eğitimlerine yardımcı olmak için kurslar düzenleyebilir, okullar açabilir bu amaçla kurulmuş bulunan kurumlara destek olabilir.

6) Federasyon, Türkiye ve Azerbaycan’ın Resmi Bayram kutlamalarında ve özel günlerinde bugünlere mahsus programlar düzenleyip sergiler açabilir.

7) Türkiye’den ve Dünyanın değişik yerlerinden Azerbaycan’da eğitim almak isteyen öğrencilere veya Türkiye’de eğitim almak isteyen Azerbaycanlı öğrencilere gerekli makamlardan izin alınmak şartıyla yardımcı olabilir.

8) Dünyanın değişik ülkelerinde Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin tanıtımını yapan eğitim, kültür ve ticari faaliyetlerde bulunan diğer dernek, vakıf, kulüp, özel eğitim kurumları ile münasebet kurup yardımlaşabilir.

9) Üye derneklerin yönetici ve üyelerinin tanışmalarını sağlamak için sosyal ve kültürel amaçlı toplantılar düzenleyebilir, üyelerin sosyal statülerini geliştirecek organizasyonları planlayıp hayata geçirebilir, gezi piknik vs. düzenleyebilir, şehir ve ülkeleri tanıtmak maksadıyla geziler organize edebilir.

10) Üye derneklerin ve üyelerinin ekonomik sorunlarıyla ilgilenmek ve bu amaçlı organizasyonlar tertiplemek, elde edilen geliri kar payı veya diğer adlarla üyelerine paylaştırmamak kaydı ile kooperatif, şirket, birlik kurup işletebilir veya ortak olabilir.

11) Azerbaycan'ın kültür ve folklorunu araştırmak, yaşatmak ve çevreye tanıtmak maksadıyla çalışmalar yapabilir, folklor ekibi kurup çalıştırabilir, gösteri ve tanıtım amaçlı organizasyonlar yapabilir ve bu amaçla yurt içi ve yurt dışı organizasyonlara katılabilir.

12) Federasyon’un Tüzüğüne uygun olarak kurulmuş diğer Federasyonlarla birlikte Konfederasyon oluşturabilir veya oluşmuş bulunan Konfederasyonlara katılabilir.

 

C) FEDERASYONUN AMACINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

 

1) Çalışma konularını gerçekleştirecek gerekli kurumları ve tesisleri çeşitli yatırım modelleri içinde inşa ederek kendisi veya uzman kişi ve kurumlar vasıtası ile işletebilir.

2) Üyelerinin tanışıp kaynaşmalarını temin etmek ve dinlenmelerini sağlamak amacıyla              federasyonun bulunduğu yerde lokal açıp işletebilir.

3) Çalışma konularında özel veya resmi kurumlarla işbirliği veya ortaklık kurabilir.

4) Üye derneklerin yöneticilerinin ve üyelerinin bir arada bulunmalarını sağlamak amacıyla toplantı, yemek, dinlenme, konferans salonları ile idari birimleri içerecek federasyon binası inşa edip çalıştırabilir.

5) Federasyonun amaçları doğrultusunda tüzüğündeki hedefleri organize etmek üzere Federasyon Merkezi kurup işletebilir.

MADDE 3) YURT DIŞI FAALİYETLERİ:

 

a) Federasyon Yönetimi bu tüzüğün amaçları doğrultusunda uluslararası kurum ve kuruluşlarla temas edilmesinde yarar gördüğü hallerde, yetkili makamlardan izin alınarak bu temasları gerçekleştirebilir ve verilen izin çerçevesinde işbirliği yapabilir.

b) Gerekli makamlardan izin alınmak kaydıyla yurtdışında temsilcilik açabilir, kurulmuş bulunan aynı veya benzer amaçlı federasyonlarla konfederasyon kurabilir veya kurulmuş bulunan konfederasyonlara katılabilir.

 

MADDE 4) ÜYELİK VE ÜYELİĞE BAŞVURU USULÜ:

 

A) Kurucu Üye Dernekler: Kurucu üye dernekler tüzüğün 34. maddesinde belirtilmiştir.

         

B) Kuruluşundan sonra Federasyona katılan benzer amaçlı derneklerden oluşur: Kurucu üyeler dışında kalan derneklerden Federasyona katılmak için mevcut kanunların öngördüğü şartları taşıyan, kuruluşunu tamamlamış, amacı:

          1) Azerbaycan’ın her yönden tanıtımı için gerekli çalışmalar yapmak, dergi, kitap, gazete, bülten, internet sitesi vs. gibi yayınlar ile televizyon ve radyo programları tertip etmek,

         2) Türkiye ve Azerbaycan’ın bayram kutlamaları ve özel günlerinde bu günlere mahsus programlar düzenlemek ve sergiler açmak,

         3) Türkiye’den ve Dünyanın değişik yerlerinden Azerbaycan’da eğitim almak isteyen öğrencilere veya Türkiye' de eğitim almak isteyen Azerbaycanlı öğrencilere gerekli makamlardan izin almak şartıyla yardımcı olmak,

         4) Maddi ve manevi imkânlardan mahrum başarılı Azerbaycanlı öğrencilerin orta ve yüksek öğrenimlerini Türkiye’de tamamlaması için (gerekli mercilerden izin almak şartıyla) burs vermek ve her türlü sosyal tesislerde barınma imkânlarını sağlamak,

         5) Azerbaycan’ın kültür ve folklorunu yaşatmak,

        6) Azerbaycan’ın başta Dağlık Karabağ olmak üzere işgal altında bulunan topraklarında işgalci devletler tarafından Azerbaycan halkına yapılan haksızlıkları gündeme getirmek ve bu topraklardaki evlerini terk ederek göçmen durumuna düşmüş olan Azerbaycan Türklerinin gerek Türkiye’de, gerekse uluslararası bütün platformlarda sorunlarını dile getirmek ve Azerbaycan lehine kamuoyu oluşturmak olan dernekler bu federasyona üye olabilirler.

         7) Kurucu üyeler istisna teşkil etmek üzere her ilden ancak tek bir dernek Federasyona asil üye olarak katılabilir.(Büyükşehir Belediyesi Statüsündeki İller de ve ilçelerinde bu şart aranmaz)

         Federasyonda asil üyesi bulunan illerin nüfusu 50.000’i aşan ilçelerinde kurulmuş bulunan derneklerden de, yalnız bir dernek asil üye olarak Federasyona kabul edilebilir. Nüfusu 50.000’nin altında bulunan ilçelerde kurulmuş bulunan dernekler Federasyona asil üye olarak alınamazlar. Ancak nüfusu 50.000’nin altında bulunan ilçenin bağlı olduğu ilde Federasyona üye olarak katılmış bir dernek yoksa ilçenin nüfusuna bakılmaksızın dernek Federasyona üye olarak alınabilir. Nüfusu 50.000’nin altındaki ilçede kurulmuş bulunan derneğin Federasyona üye olarak katılmasından sonra bağlı oldukları illerde dernek kurulması veya daha önce kurulmuş bulunan derneğin Federasyona üye olarak katılması Federasyona daha önceden üye olarak katılmış bulunan ilçe derneğinin üyelik statüsünü etkilemez, ilçe derneğinin Federasyon üyeliği aynen devam eder.

         8) Aynı il veya ilçede birden fazla dernek kurulmuş ise, Federasyona üye olmayan derneğin başvurusu halinde bu dernek Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile fahri üyeliğe kabul edilebilir. Fahri üye olan derneklerin Federasyonu temsil ve imza yetkileri yoktur, Genel Kurulda oy kullanamazlar, Federasyon Yönetim ve Denetim kurullarına seçilemezler.

 

MADDE 5) ÜYELİK ŞARTLARI:

 

1) Üye olmak isteyen derneğin tüzüğünde üst kuruluşa (federasyona) üye olmasına imkân veren maddenin bulunması.

2) Üye olmak isteyen derneğin kendi genel kurulundan yetki ve karar alması.

3) Kurucu üyeler dışındakilerin, federasyon üyesi üç dernekten üyelik referansı alması.

4) Son iki yıl içinde yaptığı etkinlik ve çalışmalar ile son yılın "işletme hesabı özeti"nin yeterli bulunması.

5) Üye olmak isteyen derneğin, dernekler kanununa aykırı düşen, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü aleyhinde eyleminin bulunmaması ve bundan dolayı ceza almamış olması.

6) Üye olmak isteyen dernek federasyona giriş formunu doldurup tüzüğün bu maddesinin 1., 2., 3. fıkralarında yer alan yükümlülükleri içeren belgeleri ekleyerek başvurur.

7) Yönetim Kurulu, başvuruda bulunan derneğin evraklarını inceler ve gerekli araştırmayı yaparak azami 30 gün içinde üyeliğin kabul edilip edilmediğine karar verir ve bu kararı ilgili derneğe yazılı olarak bildirir.

8)Üyeliği kabul edilmeyen dernekler, üyelik için gerekli şartları kazandıklarında üye olmak için tekrar başvuruda bulunabilirler.

 

MADDE 6) FEDERASYONA ÜYE DERNEKLERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

A) FEDERASYONA ÜYE DERNEKLERİN HAKLARI:

 

1) Hiçbir dernek federasyona üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.

2) Federasyona üye olan dernekler eşit haklara sahiptir.

3) Üye dernekler Federasyon Genel Kurulunda dört delege ile temsil edilirler. federasyon   delegeleri  üye derneğin Genel Kurulunca seçilir. Federasyon delegelerinin federasyondaki temsil görevleri, temsil ettikleri derneklerin Genel Kurul kararı ile başlar ve sona erer.

4) Gerekli hallerde federasyonun yönetiminde görev alan delegelerin temsil yetkileri federasyonun Genel Kuruluna kadar devam eder.

5) Her delegenin federasyonda bir oy hakkı vardır. Delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

B) FEDERASYONA ÜYE DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

1) Üye dernekler bu tüzükte yazılı bütün hükümlere riayet etmek zorundadırlar.

2) Üye dernekler federasyonun ilke ve amaçlarına bağlı kalmak zorundadırlar.

3) Üye dernekler tüzüklerini, federasyonun amaçlarını gerçekleştirecek biçimde düzenlemek zorundadırlar.

4) Üye dernekler faaliyetlerinde kendi tüzükleri ile sınırlı sorumlu oldukları gibi, federasyon üyesi olduktan sonra federasyon tüzüğüne ve buna göre hazırlanacak olan yönetmelik ve Federasyon Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararlara uymak zorundadırlar.

5) Üye dernekler Genel Kurullarını, Federasyonun Genel Kurulundan en az 1 ay önce yapmak ve Federasyon delegelerini seçmek zorundadırlar.

6) Üye dernekler yapacakları Genel Kurullarının tarih, yer, saat ve gündemini, yönetim, denetim kurullarının raporları ile harcamalarını gösteren hesap özetlerini ve kongreye katılacak üyelerinin listelerini 15 gün öncesinden Federasyon Başkanlığına ulaşacak şekilde bildirirler.

7) Genel Kurullarını yapan dernekler, Genel Kurullarında alınan kararları ve yeni seçilen yönetici ve temsilci heyet üyelerini ve federasyon delegelerini 30 gün içinde federasyon başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

8) Üye dernekler, federasyona olan mali yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirmekle yükümlüdürler.

9) Üye dernekler, yetkilerini federasyon yararı dışında ve federasyona karşı kullanamazlar.

10) Üye dernekler, federasyonun faaliyeti ve etkinliklerine katılmak zorundadırlar.

11) Üye dernekler, faaliyetleri ile ilgili olmak üzere yılda bir kere Federasyon Yönetim Kurulu Başkanlığına bilgi vermek zorundadırlar.

 

MADDE 7) FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

         

A) FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA:

 

1) Federasyona üye olan dernekler kendi genel kurullarında karar almak ve bu kararı Federasyon yönetimine yazılı olarak bildirmek şartıyla istedikleri zaman Federasyon üyeliğinden ayrılabilirler. Kendi arzusuyla Federasyondan ayrılan dernek, tekrar üye olmak istediği takdirde üyelik için gerekli işlemleri yeniden tekrarlamak zorundadır. İkinci kez Federasyon üyeliğinden ayrılan dernek, bir daha federasyona üye olarak kabul edilemez.

2) Federasyondan ayrılacak olan dernek federasyona olan borçlarını tamamen ve defaten ödemek zorundadır, aksi takdirde giderleriyle birlikte icra yoluyla tahsil edilir.

3) Federasyondan ayrılan dernek, Federasyonun sahip olduğu varlıklarla ilgili her türlü maddi ve ayni haklarından vazgeçmiş sayılır, bu konularda hiç bir hak talebinde bulunamaz.

4) Üye derneğin kendini feshetmesi, feshedilmesi, yetkili mercilerce kapatılması veya herhangi bir şekilde tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda federasyon üyeliği otomatik olarak düşer.

 

B) FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA:

 

a) Üye dernekler aşağıdaki hallerde federasyondan çıkarılırlar:

         1) Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara uymamak ve  bu kararların gerçekleşmesini önleyici yönde faaliyette bulunmak.

         2) Dernekler yasasına ve federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.

         3) Federasyon içinde her türlü siyasi, bölücü, bozguncu faaliyette bulunmak.

         4) Federasyona olan borçlarını yazılı ihtara rağmen ödememek.

         5) Federasyon delegelerini tüzüğe uygun zaman dilimi içerisinde bildirmemek veya federasyon genel kurul toplantısına delegelerinin çoğunluğunun katılmaması.

         6) Herhangi bir yetki almaksızın federasyonu yükümlülük altına sokmak.

         7) Federasyon içinde sahip olduğu yetkiyi federasyonun amaçları dışında kullanmak.

b) Üyelikten çıkarılma kararına itiraz; ilk federasyon Genel Kurul toplantısında gündemin birinci maddesi olarak karara bağlanır. Federasyon genel kurulu kararıyla kesinleşen ihraç kararına itiraz edilemez. İhraç edilen dernek, ihraç nedenin düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat etmesi durumunda, ancak federasyon genel kurulu tarafından üyeliğe kabul edilebilir. Genel kurul kararıyla ihraç edilen dernek Federasyonun sahip olduğu varlıklarla ilgili her türlü maddi ve ayni haklardan vazgeçmiş sayılır, bu konularda hiç bir hak talebinde bulunamaz.

c) Üyelikten çıkarılan veya istifa eden dernek bir yıl aradan sonra tekrar başvurabilir.

d) İkinci defa üyeliği kabul edilen istifa etmiş veya ihraç olunmuş dernek tekrar istifa eder veya ihraç olunursa bir daha üyeliğe alınmaz.

 

MADDE 8) FEDERASYON ORGANLARI:

 

A) ZORUNLU ORGANLAR:

 

1) Genel Kurul

2) Yönetim Kurulu

3) Denetleme Kurulu’dur.

4)Disiplin Kurulu

B) İHTİYARİ ORGANLAR:

1) Federasyon, zorunlu organlar dışında başka organlar da oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

 

MADDE 9) GENEL KURUL:

GENEL KURULUN TEŞKİLİ VE TOPLANTILARI:

 

A) GENEL KURULUN TEŞKİLİ:

 

Genel Kurul aşağıdaki üyelerin katılımıyla oluşur:

a) Federasyon Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri,

b) Federasyon Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri,

c) Bağlı dernekler Federasyon genel kurul delegelerini üyeleri arasından seçerler. Her dernek,  dört asil delege ile birlikte dört yedek delege tespit eder. Her hangi bir nedenle delegelikten ayrılan veya delegeliği düşen üyenin yerine, yedek listenin başındaki delege otomatik olarak geçer ve genel kurul delegesi olur.

Delegelik müddeti, bağlı derneğin Genel Kurul toplantı düzenine göre iki yıldan fazla olamaz. Ancak, genel kurul toplantıları arasındaki süre farklılığı nedeniyle yenileri seçilinceye kadar görevleri devam eder. Delege listesi Federasyon Genel Kurul toplantısından en az 30 gün önce bağlı dernekler tarafından Federasyon yönetimine bildirilirler.

 

B) GENEL KURUL TOPLANTILARI:

 

a) Olağan Genel Kurul: Federasyon Genel Kurulu her iki yılda bir KASIM ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

b) Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli görmesi halinde veya Genel Kurul Delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Denetleme Kurulunun veya Federasyon Delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmak zorundadır. Şayet çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurul toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 10) TOPLANTIYA ÇAĞIRMA USULÜ, TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI:

 

A-TOPLANTIYA ÇAĞIRMA USULÜ: Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

B) TOPLANTI YERİ:

Federasyon Genel Kurul toplantısı, Federasyon Genel Merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

C) TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır. Tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE 11) TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ VE GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

MADDE 12) GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ - KARAR YETER SAYISI:

          

A) GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

               

1) Federasyon Yönetim ve Denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek, bu kurulların çalışmalarını ve raporlarını denetleyerek ibra etmek, Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.

2) Benzer federasyonların oluşturacağı Konfederasyonlara katılım için karar vermek ve konfederasyon Genel Kurulu için delege seçmek.

3) Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, kanun gereği yetkili mercilerden gerekli izin alınmak suretiyle yurt dışındaki aynı amaçlı teşekküllerle işbirliği yapılmasına karar vermek ve bu konuda Yönetim Kurulunu görevlendirmek.

4) Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli görülen taşınır veya taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması, işletilmesi, personele verilecek ücretin, yolluk ve sosyal hakların tayin ve tespiti hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

5) Federasyon tüzüğünü değiştirmek, yeni müracaat eden derneklerin üyeliğini onaylamak, gerekli hallerde üye derneklerin ihracına karar vermek, üye derneklerin şikâyetlerini veya üye dernekler arasında var olan anlaşmazlıkları karar bağlamak ve kendisine intikal eden yakınma ve dilekleri incelemek.

6) Federasyona üye derneklerin koordineli çalışmalarını sağlamak amacıyla iç tüzük ve yönetmelikler hazırlayıp uygulamaya koymak, aynı zamanda bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

7) Gerekli görüldüğü hallerde araştırma ve inceleme komisyonları kurmak.

8) Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki konfederasyonlara üye olarak katılması veya ayrılması konusunda karar vermek.

9) Federasyonun feshine karar vermek.

10) Mevzuatta ve Federasyon tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

B) KARAR YETER SAYISI:

 

Federasyon Genel Kurul kararları,

1) Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

2) Vekâleten oy kullanılamaz.

3) Tüzük değişikliği veya üye derneklerden birisinin ihracı kararı toplantıda bulunan üyelerin 2/3nün kararı ile kabul edilir.

4) Federasyonun feshi kararı için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin toplam sayısının 2/3nün toplantıda hazır bulunması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

MADDE 13) FEDERASYON YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ - TOPLANTI USULLERİ VE KARAR YETER SAYISI:

 

A) YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ:

 

1) Yönetim Kurulu, derneklerin genel kurullarınca seçilmiş bulunan delegeler ve federasyonu oluşturan derneklerin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri arasından seçilir.

2) Federasyonun Yönetim Kurulu 9 (dokuz) asil, 9 (dokuz) yedek üye olmak üzere, Genel Kurulca iki yıl için gizli oyla liste usulü ile seçilebileceği gibi münferiden de seçilebilir.

3) Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler oy sırasına göre çağrılarak tamamlanır. Bu surette oluşturulacak Yönetim Kurulu asil üyeleri yarıdan aşağı düşerse, Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Federasyon Genel Kurulu' na delege olarak katılmaya hak kazanan birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimliğince delegeler arasında seçilecek üç kişilik bir heyete bir ay içinde Federasyon Genel Kurulunu toplantıya çağırma görevi verilir.

4) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, asil ve yedek üyeleri ile üst kuruluş delegelerinin aynı listede yer alması gerekmez.

5) Seçilen Yönetim Kurulu, seçimi takip eden üç gün içinde kendi aralarında toplanır, görev bölümü yapar, karar defterine yazar ve altını imzalar.

 

B) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

 

1) Olağan Toplantılar: Yönetim Kurulu ayrı bir davete gerek olmadan 3 ayda bir federasyon merkezinde mutad toplantısını yapar. O yıla ait toplantı takvimi üye derneklere gönderilir.

2) Olağanüstü Toplantılar: İşin hal ve icabı gerektirdiği veya gecikmesinde sakınca görülen durumlarda Başkan veya beş Yönetim Kurulu üyesinin ya da Denetleme Kurulu Başkanının yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu olağanüstü toplanır. Bu toplantıda, münhasıran toplantıyı gerektiren konu görüşülüp karara bağlanır.

 

C) TOPLANTI YETER SAYISI: Yönetim kurulu, Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır

D) TOPLANTILARA KATILMAYAN ÜYE:

 

Mazeretsiz ve izinsiz üst üste üç defa toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır.

 

E) BOŞALAN ÜYELİĞİN TAMAMLANMASI:

 

İstifa eden veya istifa etmiş sayılan üyenin yerine,  yedek üyeler, aldıklar oy sayısı veya listedeki sıralarına göre Yönetim Kuruluna çağırılırlar. Yedek listenin bitmesi ve Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısının altına düşmesi halinde Yönetim Kurulu bir ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.

 

MADDE 14) YÖNETİM KURULUNUN HUKUKİ VARLIĞI:

 

Yönetim Kurulu Genel Kuruldan sonra en yüksek yürütme ve temsil organı olup Genel Kurul'a karşı sorumludur. Federasyonu, idari ve yargı makamlarıyla gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kurulu bu görevi üyelerden birine veya birkaçına verebilir. Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu kararları dışındaki çalışmalarından ve faaliyetlerinden bizzat sorumludur.

 

MADDE 15) YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Federasyonun birinci derecede yürütme organı olan Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1) Genel Kurul kararları, federasyon tüzüğü ve ilgili yasalar çerçevesinde federasyonun çalışmalarını yürütmek.

2) Federasyonun parasını ve mallarını amaca uygun bir şekilde kullanmak.

3) Ulusal ve uluslararası faaliyetlere, federasyon adına gönderilecek temsilcileri belirlemek, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı toplantılara katılacak olan bu temsilcilerin masraflarını federasyon bütçesinden karşılamak.

4) Federasyona gelir temin etmek amacıyla piyango, balo, konser, kermes, gezi vs. organizasyonlar düzenlemek.

5) Federasyonun amaçları doğrultusunda toplantılar, konferanslar, açık oturumlar, kongreler düzenlemek, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışında gerekli görülen kişi ve kuruluşları davet etmek.

6) Kendisine verilen yetkiler çerçevesinde federasyon adına bilumum sözleşmeleri yapmak ve tüzükte öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

7) Federasyonun çalışma raporlarını, bütçesini, bilânçosunu, gelir ve gider hesabını hazırlayıp Genel Kurula sunmak.

8) Kanunla öngörülen defterler ile lüzumlu görülen yardımcı defterleri tutmak.

9) Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10) Genel Kuruldan alınan yetkiye dayanarak ve kanuna uygun olarak federasyon yararına taşınır ve taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, üye derneklere her türlü yardımda bulunmak.

11) Verilen yetki dâhilinde çalışma komisyonları kurmak, çalışma konularını düzenlemek üzere iç tüzük, yönetmelik ve genelge hazırlamak.

12) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

13) Federasyon çalışmalarına katılan, maddi ve manevi büyük emeği geçenlere şilt, madalya, teşekkür, onur belgesi vb. vermek.

14) Federasyon için gerekli görülen personeli temin etmek, görevlendirmek işlerine son vermek, ücret, ikramiye, prim ve sosyal hak miktarını tespit etmek ve uygulamak

15) Cezai hükümleri de içeren ilgili "iç yönetmeliği" hazırlamak Yönetim Kuruluna intikal eden ve tüzükte belirtilen ceza gerektiren konuları inceleyip karara bağlamak.

16) Yönetim Kurulu işlerin daha hızlı yürütülmesi için kendi içerisinden başkan ve Genel Sekreterin dahil olduğu bir Yürütme kurulu oluşturabilir.

16) Tüzükte ve yasalarda öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

 

MADDE 16) YÖNETİM KURULUNDA İŞBÖLÜMÜ

 

Federasyon Yönetim Kurulu kendi arasında şu şekilde görev bölümü yapar.

1) Federasyon Genel Başkan Vekili (Teşkilatlanmadan sorumlu)

2) Federasyon Genel Başkan Yardımcısı (Sosyokültürel işlerdensorumlu)

3-Fdererasyon Gn Başk.Yardımcısı ( Basın ve Propagandadan sorumlu)

4) Federasyon Genel Başkan Yardımcısı ( Dış ilişkilerden)

5) Federasyon Genel Sekreteri

7) Federasyon Genel Saymanı

8) Üyeler

A) FEDERASYON GENEL BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

            

1) Federasyonun tüzel kişiliğini temsil eder ve yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.

2) Yönetim Kurulu ve federasyon bünyesinde genel hükümler dâhilinde kurulacak tüm             komisyonlara başkanlık eder. Komisyonların başkanlığını Yönetim Kurulu üyelerinden birine devredebilir.

3) Federasyondaki bütün birimlerin amiri olup bağlı kuruluşlar dâhil her türlü çalışmaları denetim ve tetkike yetkilidir.

4) Federasyon adına Yönetim Kurulunun görüşünü alarak basın toplantısı yapıp beyanatta bulunmaya yetkilidir.

5) Başkan ve Genel sekreter müşterek imza ile federasyonu temsil etmeye yetkilidirler.

6) Denetim Kurulu raporunu ilk Yönetim Kurulu toplantısına getirir.

7) Her yılın Ocak ayında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesi uyarınca, gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve Genel Bütçe Kanunları ile tespit edilen maaş katsayısının 1.000 ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmeyen miktarda avansı azami 30 gün üzerinde bulundurmaya ve harcama yapmaya yetkilidir.

8) Mevzuatta Federasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

B ) FEDERASYON GENEL BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

1) Başkanın olmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek ve Başkana ait her türlü yetkiyi kullanmak,

2) Federasyona üye derneklerin olağan ve olağanüstü kongrelerini takip etmek, kongre zamanı gelen dernekleri uyarmak, şayet gerekliyse bu kongrelere bizzat katılıp sonuçlarından Federasyon Yönetimine bilgi vermek.

 

C) FEDERASYON GENEL SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

1) Federasyonun bütün idari yazışmalarını, faaliyetlerini düzenler ve yönetir, Başkan imzasıyla birlikte yazışma yapar.

2) Yönetim Kurulu gündemini düzenler ve kurula getirir.

3) Federasyon bünyesinde istihdam edilecek elemanların özlük işlerini yürütür.

4) Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirir.

5) Federasyonla ilgili her türlü hukuki sorunların takibini yürütür.

 

D) FEDERASYON GENEL SAYMANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

 

1) Federasyonun mali işlerinin ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir biçimde yürütülmesini sağlar. Gelir - Gider tablosu ve mizanlarını Yönetim Kuruluna sunar. Genel Kurula sunulacak bilânçoyu ve tahmini bütçeyi hazırlar.

2) Federasyon gelirlerinin toplanmasını, sarflarının bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir.

3) Federasyon hesaplarını her an için iç ve dış denetime hazır bulundurur.

4) Genel Kurul kararı uyarınca sarflar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda Yönetim Kurulundan karar çıkarmak için teklifler hazırlar. Genel Kurula sunulacak bilânço ve tahmini bütçeyi hazırlar ve Yönetim Kurulunun bilgisine sunar.

5) Tahsil, tediye, mahsup vs. muhasebe işlemlerine ilişkin belgeler ve yazışmaları başkanla birlikte imzalar. Başkanın yokluğunda ise tüzük hükümlerine göre yetkili olan Yönetim Kurulu üyeleri ile imza işlerini tekemmül ettirir.

6) Federasyon gelirlerinin toplanmasını, harcamaların bütçeye uygun olarak yapılmasını, muhasebe kayıtlarının düzgün olarak tutulmasını sağlar.

7) Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini gerçekleştirir. Federasyonun taşınır ve taşınmaz mallarıyla ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.

8) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda her türlü harcamayı yapar.

 

E) YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Federasyonun gelişmesi yönünde teklifler sunarlar.

Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek görevleri tüzük hükümlerine göre yerine getirirler.

 

MADDE 17) FEDERASYON GENEL BAŞKANININ İSTİFASI VEYA ÖLÜMÜ:

 

Federasyon Başkanının ölümü, istifası ve sair başka bir nedenle başkanlığın boşalması halinde, Yönetim Kurulu toplanarak kendi arasında gizli oyla ve kalan süreyi tamamlamak üzere içlerinden birini başkan olarak seçer.

 

MADDE 18) DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREVLERİ VE YETKİLERİ:

 

A) TEŞKİLİ:

Denetleme kurulu, federasyonu oluşturan derneklerin üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla 5 asıl, 5 yedek üye seçer. Seçilen asil üyeler seçimleri takip eden üç gün içinde kendi aralarında toplanarak bir başkan ve bir sekreter seçerler. Denetleme Kurulu üyeleri görevleri için bir ücret almazlar, fakat görevleri nedeniyle yaptıkları masraflar Federasyon tarafından kendilerine ödenir.

 

B) GÖREV VE YETKİLERİ:

1) Federasyonun bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini denetler. İki yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço gelir ve gider hesabına ait incelemelerini Genel Kurula bir raporla              sunar.

2) Federasyon gelirlerinin usulüne uygun bir şekilde tarih ve sırasına göre defterin gelirler kısmına işlenip işlenmediği, giderlerin ise aynı şekilde defterin giderler kısmına uygun olarak işlenip işlenmediğini ve bu sarf evraklarının Yönetim Kurulu Kararlarına dayanıp dayanmadığını denetler.

3) Gelen giden evrakların kayıtlarının tutulup tutulmadığını, müracaatlara gerekli cevabın verilip verilmediğini denetler.

4) Yönetim Kurulunun harcamalarla ilgili kararlarına istinaden harcama yapılıp yapılmadığını denetler.

5) Federasyona ait demirbaş kıymetlerinin yerinde olup olmadığını denetler. Federasyonun bankalarda ve kasada bulunan paralarının durumunu denetler.

6) Altı aylık süreler içinde yaptığı denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

7) Aldığı kararları ve denetleme raporlarını tarih sırasıyla özel bir deftere kaydeder ve dosyasını tutar.

8) Gerektiğinde Genel Kurulu Yönetim Kurulu aracılığı ile olağanüstü toplantıya çağırır.

9) Denetleme Kurulunun sözlü ve yazılı talebi halinde, istenilen konularda, Yönetim Kurulu izahat vermeye ve yapması gereken araştırmalarla ilgili bilgi ve belgeleri temin ile yükümlüdür. Federasyonun bütün organ ve personeli denetleme kuruluna bu hususlarda yardım etmek zorundadır.

MADDE 19 -Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Genel Kurul delegeleri arasından üç yıllığına seçilir. (3) üç asıl ve (3) yedek üyeden oluşur.Yönetim kurulu Federasyonun amacına aykırı davranışta bulunan üye dernekler hakkında Disiplin kurulunun görüşlerini alabilir.Disiplin Kurulu kendisine gelen konu hakkında en geç 15 gün içinde, görüşünü yazılı olarak yönetim kuruluna sunmak zorundadır.

 

MADDE 20) FEDERASYONUN İÇ DENETİM ŞEKLİ:

Federasyonun iç denetimini Denetleme Kurulu mevzuat çerçevesinde yapar. Altı aylık aralıklarla federasyonun iç denetimini, gelir-gider hesap ve işlemleri ile faaliyet ve çalışmalarının mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu ve Genel Kurul Kararlarının yerine getirilip getirilmediğini, çalışma esas ve usullerine göre denetler. Denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirerek Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar. Ayrıca, mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve yetkileri kullanır.

FEDERASYONUN Borçlanma Usulleri      

MADDE 21-Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

 

MADDE 22) DANIŞMA KURULU KARARLARI:

 

Federasyon, amaçları doğrultusunda katkılarından yararlanılan ve daha etkin ve verimli çalışma yapılması konusunda yardımcı olabilecek olan, kendi mesleklerinde başarılı ve seçkin kişilerden oluşan danışma kurulları veya danışmanlar seçebilir. Bu şahısların seçimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

 

MADDE 23) SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

 

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından, tüm organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları federasyon merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bağlı derneklere de bilgi verilir.

 

MADDE 24) TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER:

 

A) İşletme Hesabı Esasına tabi olduğunda;

 

1) Üye Kayıt Defteri,

2) Karar Defteri,

3) İşletme Hesabı Defteri,

4) Envanter Defteri,

5) Alındı Belgesi Kayıt Defteri tutulur.

B) Bilânço Esasına tabi olduğunda;

 

1) Üye Kayıt Defteri,

2) Karar Defteri,

3) Yevmiye Defteri,

4) Büyük Defter (Defter-i Kebir),

5) Envanter Defteri,

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri tutulur.

Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

 

MADDE 25) FEDERASYONUN GELİRLERİ VE GİDERLERİ:

               

A) GELİRLER:

 

1) Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  500 YTL, yıllık olarak ta 120 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. 

2)Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3) Devlet bütçesinden yapılan yardımlar: (Devlet bütçesinden üye derneklere bir yardım yapılmadığı takdirde, federasyona devletçe yapılan yardımlardan üye derneklere federasyonca orantılı olarak maddi destek sağlanır).

4) Şahıs, şirket ve hususi teşebbüslerin yapacakları ayni ve nakdi yardımlar.

5) Banka faizleri, yayın gelirleri.

6) Federasyonun mal varlıklarından elde edilecek gelirler.

7) Şölen, konferans, konser, sergi, piyango, yemek gezi vb. faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

8) Mülki idare amirliğine önceden bilgi vermek şartıyla yurtdışından alınacak ayni ve nakdi yardımlar.

9) Diğer gelirler.

B) GİDERLER:

 

1) Personel, prim, ikramiye giderleri.

2) Ücretler ve yolluklar,

3) Vergi, sigorta, noter ve benzeri giderler,

4) Temsil, ağırlama, sosyal ve kültürel faaliyet giderleri,

5) Aydınlatma, ısıtma, temizlik giderleri,

6) Demirbaş giderleri,

7) Haberleşme ve kırtasiye giderleri,

8) Diğer giderler.

 

MADDE 26) FEDERASYON GELİRLERİNDE USUL:

 

Federasyon gelirleri alındı belgesi ile alınır, giderleri ise harcama belgesi ile yapılır. Belgelendirilmeyen giderlerin bir tutanakla açıklanması ve başkanla birlikte Yönetim Kurulu üyelerinin en az ikisi tarafından imzalanması gerekir.

 

MADDE 27) FEDERASYONUN GELİR GİDER İŞLEMLERİ

Gelir ve gider belgeleri;

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyon, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “Federasyon tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Federasyon adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

 

MADDE 28) BELGELERİN SAKLANMASI:

 

Gelir ve giderlerle ilgili belgelerin saklanmasına ilişkin süreler, özel kanunlarında daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

 

MADDE 29) GAYRİMENKUL EDİNME:

 

Federasyon, bağış, satın alma vs. yollardan edinilen gayrimenkulleri tapuya tescil tarihinden itibaren bir ay içinde Mülki Amirliğe bildirilmek zorundadır.

 

MADDE 30) FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ:

 

A) GENEL KURUL KARARI İLE:

 

Genel Kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel Kurul federasyonun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan federasyon üyelerinin en az 2/3’nün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağırılır..(Ancak bu üye sayısı Yönetim ve Denetim asıl üye sayısının iki katından az olamaz). Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’nün çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Federasyonun feshi Yönetim Kurulu tarafından yasal süresi içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

 

B) MAHKEME KARARI İLE:

 

1) Yetkili mercilerce yapılan yazılı isteme rağmen, kuruluş bildirisi ve eklerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar otuz gün içinde giderilmezse,

2) Olağan Genel Kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya Kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturulmaz ve mahallin en büyük mülki amirliğinin yazılı ihtarına rağmen, bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse,

3) Federasyon merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla feshedilir.

4) Bunlar ve Dernekler Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen hallerde federasyon mahkeme                kararı ile temelli olarak kapatılabilir.

C) KENDİLİĞİNDEN DAGILMIŞ SAYILMA:

Federasyon, aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer:

1.Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,

         2.İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,

         3.Borç ödemede acze düşmüş olması,

         4.Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,

         5.Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması

         Her ilgili, sulh hakiminden, derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebilir, aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer:

MADDE 31) TASFİYE:

a) Fesih ve kendiliğinden dağılma halinde, federasyonun bilumum mal, para ve alacakları üye dernekler arasında son 5 yıl içinde federasyona yaptıkları katkı oranında dağıtılır.

b) Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında 3 kişilik tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu federasyonun bütün mallarını hesaplarını inceler, borçlarını öder ve artan mal varlığını a Fıkrası esaslarına göre dağıtır.

 

MADDE 32) FEDERASYON GENEL MERKEZİ

 

Federasyon Genel Merkezi Ankara’dadır, ancak Federasyon Genel Kurulunun alacağı karar ile lüzum görüldüğü takdirde Türkiye hudutları içerisinde başka bir ile taşınabilir.

MADDE 33) FEDERASYON TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için 2/3 çoğunluğunun hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda yeterli Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı federasyonun kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

 

MADDE 34) TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER:

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hususlar hakkında Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

İş bu Federasyon Tüzüğü 34 maddeden ibarettir.

 
Arama
Köşe Yazarları
AZERBAYCAN'IN İLK PLATFORM ŞİRKETİ KURULDU
ELVİN ABBASOV
KAZIM KARABEKİR
Bilal Dündar
BİLAL DÜNDAR YENİDEN TADEF BAŞKANI…
Songül Dündar
Azerbaycan’ın bağımsızlığının 25. Yıl Kutl...
veysel kavrayan
Ba?l? Derneklerimiz
KÖRFEZ AZERBAYCAN KÜLTÜR SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ
ADANA AZERBAYCAN İŞ VE MESLEK SAHİBİ KADINLAR DERNEĞİ
ANTALYA AZERBAYCAN KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
İstanbul-Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği
Kars Azerbaycan Evi Derneği
Adana Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği
Edirne Azerbaycan Evi Derneği
Çanakkale Azerbaycan Evi Derneği
Balıkesir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği
Derince Azerbaycan Evi Derneği
İzmir Azerbaycan Kültür Evi ve Dayanışma Derneği
Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği
Anasayfa?leti?im Site Haritas? Atak Mail
hublot classic fusion blue toro bravo watches hermes replica bags michele womens watch audemars piguet royal oak offshore review louis vuitton replica rolex first copy watches online shopping rolex smurf review fake chanel bags connected modular 45 heuer 02t mechanical module luxury kit rolex diamond bezel replica louis vuitton handbags